ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RIDค่าระดับน้ำ - ปริมาณน้ำวิกฤตเพื่อการเตือนภัย