ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RIDความสัมพันธ์ระหว่าง Momentary Peak เฉลี่ยและพื้นที่่รับน้ำ

     
    ลุ่มน้ำโขง  
    ลุ่มน้ำเลย  
    ลุ่มน้ำลำปาง  
    ลุ่มน้ำพอง  
    ลุ่มน้ำสงคราม  
    ลุ่มน้ำยัง