ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID


ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี


สถานี CODE E
สถานี CODE KH
สถานี Kh.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ อ.พรรรานิคม จ.สกลนคร
สถานี E.95 แม่น้ำชี ฝายร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
สถานี E.97 แม่น้ำชี ฝายยโสธร-พนมไทร อ.เมือง จ.ยโสธร
สถานี E.94 แม่น้ำชี ฝายวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  
สถานี E.96 ลำปาว ฝายกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี