ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID


กราฟน้ำท่ารายวัน


สถานี CODE E
สถานี CODE KH
สถานี E.54 ลำน้ำยัง บ้านแก้งยาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ สถานี Kh.104 แม่น้ำโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สถานี E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
สถานี E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
สถานี E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
สถานี E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด  
สถานี E.2A แม่น้ำชี อ.เมือง จ.ยโสธร  
สถานี E.87 ลำปาว บ้านวังหิน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  
สถานี E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ อ.ศรีฐาน จ.อุดรธานี