ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำห้วยหลวง
-

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ตุลาคม>
อา
พฤ
         
เวลา
24
ชั่วโมง
KH.53
อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี
KH.103
อ.เมือง
จ.อุดรธานี
ระดับน้ำ - ม.
ZG+201.300
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+166.50
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ความจุ
4.80
71.00
5.00
58.00
01.00
3.71 11.88 4.73 49.30
02.00
3.71 11.88 4.73 49.30
03.00
3.71 11.88 4.73 49.30
04.00
3.70 11.70 4.74 49.60
05.00
3.70 11.70 4.74 49.60
06.00
3.69 11.53 4.74 49.60
07.00
3.69 11.53 4.74 49.60
08.00
3.68 11.36 4.74 49.60
09.00
3.67 11.19 4.74 49.60
10.00
3.67 11.19 4.74 49.60
11.00
3.66 11.02 4.74 49.60
12.00
       
13.00
       
14.00
       
15.00
       
16.00
       
17.00
       
18.00
       
19.00
       
20.00
       
21.00
       
22.00
       
23.00
       
24.00
       
KH.53
KH.103