ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตอน.ตอนบน
-ลุ่มน้ำโขง-

วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่นน้ำชีตอนกลาง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ลุมน้ำโขง ลุมน้ำสงคราม ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำห้วยหลวง ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำยัง
<< ตุลาคม>
อา
พฤ
         
6.52
KH.97
อ.เชียงคาน
จ.เลย
KH.1
อ.เมือง
จ.หนองคาย
KH.16B
อ.เมือง
จ.นครพนม

KH.104
อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

ระดับน้ำ - ม.
ZG+194.20
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+153.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+131.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับน้ำ - ม.
ZG+124.00
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
6.52ความจุ
19.00
-
13.00
-
13.00
-
13.00
-
01.00
9.52 - 7.40 - 6.00 - 6.00 -
02.00
9.52 - 7.37 - 6.01 - 6.00 -
03.00
9.52 - 7.37 - 6.02 - 6.00 -
04.00
9.52 - 7.37 - 6.03 - 6.00 -
05.00
9.50 - 7.36 - 6.04 - 6.00 -
06.00
9.50 - 7.36 - 6.05 - 6.00 -
07.00
9.50 - 7.36 - 6.07 - 6.01 -
08.00
9.50 - 7.36 - 6.07 - 6.01 -
09.00
9.50 - 7.36 - 6.09 - 6.02 -
10.00
9.50 - 7.36 - 6.09 - 6.02 -
11.00
9.50 - 7.36 - 6.12 - 6.03 -
12.00
  -   -   -   -
13.00
  -   -   -   -
14.00
  -   -   -   -
15.00
  -   -   -   -
16.00
  -   -   -   -
17.00
  -   -   -   -
18.00
  -   -   -   -
19.00
  -   -   -   -
20.00
  -   -   -   -
21.00
  -   -   -   -
22.00
  -   -   -   -
23.00
  -   -   -   -
24.00
  -   -   -   -
KH.97
KH.1
KH.16B
KH.104